موضوع :
مدل بندی داده‌های مالی با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ میلادی (2017/06/10)


نویسندگان :
رحیم محمودوند

چکیده :


کلمات کلیدی :
روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین چند متغیره، پیش‌بینی، نرخ ارز