موضوع :
Solving Parametric Fractional Differential Equations Arising from Rough Heston Model using Quasi-Linearization and Spectral Collocation

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ میلادی (2020/01/05)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Maryam Vahid Dastgerdi | Ali Foroush Bastani|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Rough Heston model | Fractional nonlinear Riccati differential equation |