موضوع :
Estimating and using COGARCH models with VIX data for option pricing

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی (2017/06/22)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Mohsen Rezapour|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Continuous time series | option pricing | VIX |