موضوع :
From calibration of rough Heston model to a new method to solve fractional Riccati equation

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی (2017/06/22)


نویسندگان :
مریم وحید دستگردی

چکیده :


کلمات کلیدی :
Rough Heston model Calibrtion Fractional Riccati equation Newton iteration Chebyshev polynomials