موضوع :
Radial basis functions with partition of unity method for pricing options with Heston model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ میلادی (2017/06/23)


نویسندگان :
علی فرشتیان ، رضا ملاپوراصل ، میکل ونمایل

چکیده :


کلمات کلیدی :
Radial basis function Partition of unity Operator splitting European option American option Stochastic volatility Heston's model