موضوع :
Radial basis functions with partition of unity method for pricing options with Heston model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ میلادی (2017/06/23)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| علی فرشتیان ، رضا ملاپوراصل ، میکل ونمایل|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Radial basis function | Partition of unity | Operator splitting | European option | American option | Stochastic volatility | Heston's model |