موضوع :
Stock Price Movement Prediction based on Interval Analysis

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ میلادی (2017/07/10)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| | Salman Yazdani | Mahmoud Hadizadeh Yazdi|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Stock price movements | Interval analysis | Enclosure methods. |