موضوع :
برآورد مونت کارلوی احتمال نکول تحت مدل هستون با نرخ بهره تصادفی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی (2017/07/11)


نویسندگان :
عبدالساده نیسی، سپیده دبستانی

چکیده :


کلمات کلیدی :
مدل ریسک اعتباری ساختاری، احتمال نکول، مدل هستون-کاکس-اینگرسول-راس، شبیه سازی مونت کارلو