موضوع :
Optimal Investment Policy for Pension Funds: the Finite Horizon Case

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی (2017/07/22)


نویسندگان :
Ali Foroush Bastani+Saman Vahabi

چکیده :


کلمات کلیدی :
Pension Funds Proportional Transaction Costs Binomial Tree Method