موضوع :
Market Risk and Risk Models after Basel III Accord

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی (2018/11/06)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| HASSAN OMIDI FIROUZI | JEAN PAUL LAURENT|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Basel III | FRTB | Risk Models | VWHS | Minimum Regulatory capital Requirements |