موضوع :
Intensity based Model for CDS Spread with Time-Changed Levy Process

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ میلادی (2018/11/23)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Navideh Modarresi | Mozhgan Abbaspour|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| CDS spread | Time-changed Levy process | Differential Evolution algorithm |