موضوع :
Valuation of multi-asset option under jump-diffusion process using meshfree moving least squares method

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ میلادی (2018/12/04)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Mohammad Shirzadi | Mehdi Dehghan | Ali Foroush Bastani|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Multi-asset option pricing | Jump-diffusion models | Partial integro-differential equations. |