موضوع :
An efficient meshfree method for computing survival probability based on multi-factor reduced-form models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ میلادی (2018/12/05)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Ali Foroush Bastani | Mohammad Shirzadi | Mehdi Dehghan|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Survival probability | Meshfree methods | Runge-Kutta time discretization |