موضوع :
بررسی رابطه سوگیری های رفتاریو رفتار سرمایه گذارانبر اساس تغییرات پیش بینی سود با رویکرد مالی رفتاری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ میلادی(2020/01/02)

نویسندگان :
| ابراهیم کاردگر | مهدی احراری | فرزانه انواری |

کلمات کلیدی :
| تغییرات پیش بینی سود | سو گیریرفتاری | تصمیم‌گیری مالی | روش داده‌های پنلی. |