موضوع :
A Sufficient Forecasting Method Using Factor Models and its Application to Iranian Macroeconomic Indices

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
علیرضا فلاحی،عرفان صلواتی

کلمات کلیدی :
پیش‌بینی،مدل‌های عاملی،کاهش بعد، رگرسیون وارون ورقه ورقه شده