موضوع :
From calibration of rough Heston model to a new method to solve fractional Riccati equation

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
| مریم وحید دستگردی |

کلمات کلیدی :
| Rough Heston model | Calibrtion | Fractional Riccati equation | Newton iteration | Chebyshev polynomials |