موضوع :
Subhedging of compound options, using optimal mass transport

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
دکتر عرفان صلواتی، امینه شکرآمیز

کلمات کلیدی :
Model-independent subhedging pricing Martingale optimal transport problem Option arbitrage