موضوع :
From calibration of rough Heston model to a new method to solve fractional Riccati equation

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
مریم وحید دستگردی

کلمات کلیدی :
Rough Heston model Calibrtion Fractional Riccati equation Newton iteration Chebyshev polynomials