موضوع :
استراتژی سفارش گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| علی رضا علیرضازاده | محمدعلی رستگار |

کلمات کلیدی :
| Order Placement Strategy | Market Microstructure | Execution Risk | Market Impact |