موضوع :
برآورد مونت کارلوی احتمال نکول تحت مدل هستون با نرخ بهره تصادفی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)

نویسندگان :
| عبدالساده نیسی | سپیده دبستانی |

کلمات کلیدی :
| مدل ریسک اعتباری ساختاری | احتمال نکول | مدل هستون-کاکس-اینگرسول-راس | شبیه سازی مونت کارلو |