موضوع :
جواب عددی معادله بلک-شولز زمان-کسری برای اختیار مانع دوگانه اروپایی با پارامترهای وابسته به زمان تحت مدل ثابت الاستیسیته واریانس در بازار مالی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
| مریم رضایی | احمد رضا یزدانیان |

کلمات کلیدی :
| ارزش گذاری اختیار معامله | اختیار مانع دوگانه | معادله بلک-شولز کسری |