موضوع :
کاربرد فرآیندهای مارکف تکه‌ای قطعی در بیمه سلامت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ میلادی(2018/12/08)

نویسندگان :
| ساراسادات موسوی | امیرتیمور پاینده |

کلمات کلیدی :
| فرآیندهای مارکف تکه‌ای قطعی | مدل چند وضعیتی | بیمه سلامت |