موضوع :
مدل سازی ریسک خسارت فاجعه آمیز طبیعی در شرکت های بیمه (اتکائی) در رشته غیرزندگی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ میلادی(2018/11/20)

نویسندگان :
| علی صادقخانی | ناصر صادقخانی |

کلمات کلیدی :
| بیمه اتکائی | مد‌ل سازی ریسک مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز | جدول خسارت رخداد (ELT) |