موضوع :
یک مدل سبد تصادفی پویا برای ترازنامه بانک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
| حسن داداشی آرانی | ندا نیکخواه بهرامی |

کلمات کلیدی :
| برنامه ریزی تصادفی پویا | بهینه سازی ترازنامه بانک | مدل سبد | بحرانهای مالی |