موضوع :
مطالعه عددی مدل هستون ناهموار

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| مریم وحید دستگردی | علی فروش باستانی |

کلمات کلیدی :
| مدل هستون کسری | معادله دیفرانسیل کسری ریکاتی | شبه خطی سازی | ناچندجمله ایهای ژاکوبی |