موضوع :
مدل بندی داده‌های مالی با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ میلادی(2017/06/10)

نویسندگان :
| رحیم محمودوند |

کلمات کلیدی :
| روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین چند متغیره | پیش‌بینی | نرخ ارز |