موضوع :
RBF-FD method for pricing options under the regime switching model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ میلادی(2017/06/07)

نویسندگان :
Majid Haghi Reza Mollapourasl

کلمات کلیدی :
Radial basis functions Finite difference Option pricing Regime switching model


موضوع :
Radial basis functions with partition of unity method for pricing options with Heston model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ میلادی(2017/06/23)

نویسندگان :
علی فرشتیان ، رضا ملاپوراصل ، میکل ونمایل

کلمات کلیدی :
Radial basis function Partition of unity Operator splitting European option American option Stochastic volatility Heston's model