موضوع :
Counterparty Risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
| دکتر بهاره اختری | اصغر زنگنه |

کلمات کلیدی :
| Credit Valuation Adjustment | Wrong way risk | Iterative Proportional Proportional Fitting Process |


موضوع :
Life Insurance Liabilities

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
| دکتر بهاره اختری | احمدرضا جباری |

کلمات کلیدی :
| پوشش ریسک | به‌حداقل‌رسانی بدهی های بیمه عمر |