موضوع :
Subhedging of compound options, using optimal mass transport

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| دکتر عرفان صلواتی | امینه شکرآمیز |

کلمات کلیدی :
| Model-independent subhedging pricing | Martingale optimal transport problem | Option arbitrage |