موضوع :
Multiportfolio optimization in Tehran Stock Exchange

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ میلادی(2018/12/06)

نویسندگان :
| حامد آقایی | شادی خلیل مقدم |

کلمات کلیدی :
| portfolio | multiportfolio optimization |