موضوع :
Apply the Esscher Transform as Equivalent Martingale Measure to Valuation Insurance Liabilities

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
بیان ویسی، رحمان فرنوش

کلمات کلیدی :
Equity-Linked Contract No-Arbitrage Market Equivalent Martingale Measure Esscher Transform