موضوع :
مدل بندی داده‌های مالی با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ میلادی(2017/06/10)

نویسندگان :
رحیم محمودوند

کلمات کلیدی :
روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین چند متغیره، پیش‌بینی، نرخ ارز