موضوع :
اندازه گیری ریسک سیستمی در شبکه بانکی با استفاده از CoVaR و توابع مفصل خوشه‌ای

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| سمیه محبی | حسن داداشی | علی محمدیان مصمم |

کلمات کلیدی :
| ریسک سیستمی | اندازه CoVaR | توابع مفصل خوشه‌ای | مدل‌های GARCH چند متغیره |