موضوع :
برآورد مونت کارلوی احتمال نکول تحت مدل هستون با نرخ بهره تصادفی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)

نویسندگان :
عبدالساده نیسی، سپیده دبستانی

کلمات کلیدی :
مدل ریسک اعتباری ساختاری، احتمال نکول، مدل هستون-کاکس-اینگرسول-راس، شبیه سازی مونت کارلو