موضوع :
شناسایی حباب در بازار سهام ایران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ میلادی(2017/07/09)

نویسندگان :
| امید نقشینه ارجمند | عرفان صلواتی | محمد زارع |

کلمات کلیدی :
| حباب | تلاطم | نیمه مارتینگل |


موضوع :
Credit risk of bank loan case study in Iran

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
| ۱.امیرسالار وحیدی عسگری ۲.سیده نیلوفر ابراهیمی ۳.عرفان صلواتی |

کلمات کلیدی :
| Non-performing loan | Credit risk | Data mining |


موضوع :
A Sufficient Forecasting Method Using Factor Models and its Application to Iranian Macroeconomic Indices

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
| علیرضا فلاحی | عرفان صلواتی |

کلمات کلیدی :
| پیش‌بینی | مدل‌های عاملی | کاهش بعد | رگرسیون وارون ورقه ورقه شده |


موضوع :
Subhedging of compound options, using optimal mass transport

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| دکتر عرفان صلواتی | امینه شکرآمیز |

کلمات کلیدی :
| Model-independent subhedging pricing | Martingale optimal transport problem | Option arbitrage |