موضوع :
A Sufficient Forecasting Method Using Factor Models and its Application to Iranian Macroeconomic Indices

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
| علیرضا فلاحی | عرفان صلواتی |

کلمات کلیدی :
| پیش‌بینی | مدل‌های عاملی | کاهش بعد | رگرسیون وارون ورقه ورقه شده |