موضوع :
جواب عددی معادله بلک-شولز زمان-کسری برای اختیار مانع دوگانه اروپایی با پارامترهای وابسته به زمان تحت مدل ثابت الاستیسیته واریانس در بازار مالی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
مریم رضایی، احمد رضا یزدانیان

کلمات کلیدی :
ارزش گذاری اختیار معامله، اختیار مانع دوگانه، معادله بلک-شولز کسری