موضوع :
From calibration of rough Heston model to a new method to solve fractional Riccati equation

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
| مریم وحید دستگردی |

کلمات کلیدی :
| Rough Heston model | Calibrtion | Fractional Riccati equation | Newton iteration | Chebyshev polynomials |


موضوع :
مطالعه عددی مدل هستون ناهموار

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| مریم وحید دستگردی | علی فروش باستانی |

کلمات کلیدی :
| مدل هستون کسری | معادله دیفرانسیل کسری ریکاتی | شبه خطی سازی | ناچندجمله ایهای ژاکوبی |