موضوع :
مطالعه عددی مدل هستون ناهموار

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
مریم وحید دستگردی، علی فروش باستانی

کلمات کلیدی :
مدل هستون کسری، معادله دیفرانسیل کسری ریکاتی، شبه خطی سازی، ناچندجمله ایهای ژاکوبی