موضوع :
Multilevel Monte-Carlo Simulation Applied to Levy Driven Assets

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
| آزاده قاسمی فرد | دکتر مهدیه طهماسبی |

کلمات کلیدی :
| Multilevel Monte-Carlo method | Levy process | price estimation |