موضوع :
بررسی رابطه سوگیری های رفتاریو رفتار سرمایه گذارانبر اساس تغییرات پیش بینی سود با رویکرد مالی رفتاری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ میلادی(2020/01/02)

نویسندگان :
| ابراهیم کاردگر | مهدی احراری | فرزانه انواری |

کلمات کلیدی :
| تغییرات پیش بینی سود | سو گیریرفتاری | تصمیم‌گیری مالی | روش داده‌های پنلی. |


موضوع :
درآمدی بر وجوه نظری و تاریخی اقتصاد تطوری و روش های تکاملی در مدل‌سازی اقتصادی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ میلادی(2020/01/03)

نویسندگان :
| ابراهیم کاردگر | مهدی احراری | عبدالله نجار فیروزجائی |

کلمات کلیدی :
| اقتصاد تکاملی | تطوری | روش های تکاملی | مدل سازی | الگوریتم GMDH |