موضوع :
Designing Sound Deposit Insurances

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
| Hirbod Ass | Ramin Okhrati |

کلمات کلیدی :
| Deposit insurance | solvency | risk measure and premium | Black-Scholes model | moral hazard | VaR | CVaR | stop-loss |


موضوع :
Multi-Hazard Risk Assessment

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
| HIRBOD ASSA |

کلمات کلیدی :
| Multi | hazard risk management |