با توجه به درخواست شرکت‌کنندگان محترم، مهلت ارسال مقاله جهت سخنرانی برای سومین

همایش مهندسی مالی و بیمسنجی ایران، با نظر کمیته برکزاری تا تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ تمدید گردید.