با پیگیری‌های کمیته اجرایی سومین همایش مهندسی مالی و بیمسنجی ایران و موافقت روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در صفحه اصلی سایت وزارتخانخ قسمت کنفرانس‌ها و همایش‌ها لینک خبر مربوط به همایش

FINACT-2016

درج گردیده است.

http://www.msrt.ir/fa/pages/Home.aspx