رویدادها

سخنرانی در زمینه‌ی ریاضیات مالی

سخنرانی در زمینه‌ی ریاضیات مالی

گروه مهندسان مالی و بیم‌سنجی ایران، بسیار خرسند است که یک رویداد علمی را به عنوان سخنرانی زمستانه در روز دوشنبه 2 دی‌ماه 1398 ساعت 14 الی 15، به عموم

ششمین کنفرانس ملی مهندسی مالی و بیم‌سنجی

ششمین کنفرانس ملی مهندسی مالی و بیم‌سنجی

ششمین کنفرانس ملی مهندسی مالی و بیم‌سنجی